Reklamacje

1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Flow Art House z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Flow Art House stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Flow Art House w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Flow Art House z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej kontakt@flowarthouse.com, pisemnie pod adres: Flow Art House Marta Krajenta, ul. Wilcza 13, lok. 11, 00-538 Warszawa.

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Flow Art House ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.