Regulamin

I.Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Flow Art House Marta Krajenta z siedzibą w Płocku (09-410) przy ul. Batalionu “Parasol” 1/15, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7742494538 oraz REGON 386955381.

2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Flow Art House.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Flow Art House oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: kontakt@flowarthouse.com.

Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie KLIENTA odnośnie zapoznania się i akceptacji opisu obiektu znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

2. Flow Art House nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.

3. Flow Art House informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 622 z później zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

4. Złożenie zamówienia przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Flow Art House w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Flow Art House w przedmiocie przyjęcia zamówienia Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III. Płatności

1. Ceny obiektów (i usług znajdują się na stronie internetowej Flow Art House, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

3. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką dzieł sztuki, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 5 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

4. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.pl dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl; Flow Art House nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.

b) przelewem bankowym na konto;

Flow Art House Marta Krajenta

ul. Batalionu “Parasol” 1/15

09-410 Płock

Santander Bank Polska S.A., Swift: WBKPPLPP

Konto: 92 1090 1870 0000 0001 4684 2878

Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania na rachunku bankowym Flow Art House.

W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez PayU na www.flowarthouse.com, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Flow Art House pod numerem telefonu +48 605 103 650, w celu skrócenia procesu przesyłki.

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze.

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.

3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego odpowiedzialność i koszt. Warunki i możliwość wysyłki zakupionych obiektów zarówno w Polsce jak i za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM (koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie).

4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana kurierem, pocztą tradycyjną (na życzenie i odpowiedzialność Zamawiającego) albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 5 dni roboczych i jest liczony:

a) od momentu potwierdzenia przez Flow Art House oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) od momentu uznania rachunku bankowego Flow Art House – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl.

6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, Flow Art House skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

V. Odbiór towaru

1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,

b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c) poinformowania Flow Art House o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Flow Art House nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

4. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Flow Art House, Flow Art House nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Flow Art House kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.

5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Flow Art House zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Flow Art House pisemnego oświadczenia mailem pod adres: kontakt@flowarthouse.com lub pod adres pocztowy: Flow Art House Marta Krajenta, ul. Wilcza 13, lok. 11, 00-538 Warszawa.

2. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Flow Art House w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

3. Flow Art House zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez Flow Art House, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, w żaden sposób nie został zniszczony, uszkodzony.

4. Koszty zwrotu oraz za uszkodzenia w czasie transportu powstałe podczas transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

VII. Reklamacje

1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Flow Art House z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Flow Art House stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Flow Art House w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego w najszybszym możliwym terminie.

4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Flow Art House z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej kontakt@flowarthouse.com, pisemnie pod adres: Flow Art House Marta Krajenta, ul. Wilcza 13, lok. 11, 00-538 Warszawa.

6. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Flow Art House ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje i uznać ją można za wadę.

VIII. Prawa Autorskie

Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Flow Art House, włączając zawartość strony internetowej oraz katalogu, stanowią własność Flow Art. House. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Flow Art House.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym Flow Art House, a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie właściwy ze względu na siedzibę Flow Art House.

2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Flow Art House.

3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów jest bezwzględnie zabronione.